Polityka prywatności

 
Polityka prywatności strony internetowej
Kancelarii adwokackiej adw. Natalii Daszyńskiej
 

§ 1
Informacje ogólne


1. Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych Użytkowników strony internetowej http://www.kancelariadaszynska.pl  oraz zasad wykorzystywania plików cookies.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony kancelarii oraz podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz  uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu www.kancelariadaszynska.pl (dalej Serwis) – Kancelaria Adwokacka adw. Natalia Daszyńska, ul. Terespolska 15/10, 03-813 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer REGON 363055296, NIP 6692390746 .

3. W sprawach dotyczących Polityki prywatności mogą się Państwo z nami kontaktować korespondencyjnie na adres siedziby, a ponadto na adres e-mail:

biuro@kancelariadaszynska.pl

4. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką adw. Natalia Daszyńska.

 

§ 2
ZAKRES I SPOSÓB PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie i bezpośrednio przez Użytkownika.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie  o ochronie danych osobowych z dnia 25.05.2018 r. (Dz.U.2018 poz. 1000) (Ustawa) oraz w rozporządzeniu  Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/ (RODO).
W zależności od podanych danych możemy przetwarzać następujące Państwa dane: imię (imiona) i nazwisko, PESEL, numer i serię dowodu osobistego, adres e-mail, adresy do kontaktu, numer telefonu, numer rachunku bankowego W przypadku przedsiębiorców możemy dodatkowo przetwarzać następującego dane: NIP, REGON, firmę reprezentowanego podmiotu, adres siedziby. W każdym przypadku to Państwo decydują, jakie dane są nam udostępniane i w jaki sposób korzystają Państwo z naszych usług. 
4. Będziemy przetwarzać Państwa  dane osobowe w celu:

² zawarcia i wykonania umowy, której są Państwo stroną - podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku niezbędność ich przetwarzania w celu zwarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

² w celu komunikowania się z Państwem w odpowiedzi na kierowana do nas korespondencję drogą elektroniczną lub tradycyjną – podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest uzasadniony interes Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku ze świadczonymi przez niego usługami;

² wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest niezbędność do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

² w celu ustalenia, dochodzenia lub ochronny przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest niezbędność do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

² prowadzenia marketingu bezpośredniego w formie przesyłania materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną (listownie), czy też prowadzone w bezpośredniej rozmowie z Państwem, w zakresie przedstawiania aktualnych ofert lub promocji usług świadczonych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na przedstawianiu Państwu usług, które mogą Państwa zainteresować, i informowanie Państwa o nich. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia przez Panią/ Pana skutecznego sprzeciwu w tym zakresie.

5. Informujemy, że podanie nam danych osobowych jest dobrowolne,  nie są Państwo  zobowiązani do ich podania. Jeżeli jednak decydują się Państwo na skorzystanie z usług Kancelarii, wówczas podanie danych w określonym przez nas, niezbędnym dla tego celu zakresie, jest konieczne dla wykonania umowy.

6. Informujemy, iż Państwa dane mogą one być ujawnione naszym zaufanym partnerom handlowym, wspomagającym nas w prowadzonej działalności,  W szczególności możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi księgowe, pocztowe i kurierskie, obsługującym systemy informatyczne i sprzęt. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z nami umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przekazanymi przez nas wytycznymi.

7. Dane możemy również przekazywać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ściągania- oczywiście wyłącznie wówczas gdy wystąpią z żądaniem ich uzyskania w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z zawartej umowy; wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora. Po upływie okresów wskazanych w niniejszym punkcie, trwale usuniemy lub zniszczymy Państwa dane osobowe, albo dokonamy ich anonimizacji.
Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego po rozwiązaniu/ wygaśnięciu umowy, w z związku z którą następuje nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo po wyrażeniu przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu w tym zakresie.

 

§ 3
PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA


1. W związku z przewarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a. prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych- Administrator w odpowiedzi na Państwa zgłoszenie przekazuje informacje o przetwarzaniu Państwa danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usuwania.

b. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

c. prawo dostępu do danych osobowych w każdym czasie oraz prawo żądania ich kopii w formie fizycznej lub elektronicznej;

d. prawo żądania sprostowania, uaktualnienia danych osobowych;

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f. prawo do przenoszenia danych (Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem);

g. prawo do złożenia wniosku o przekazanie informacji o źródle Państwa danych osobowych;

h. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego- osoba, której dane osobowe są przetwarzane u Administratora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych
w celu marketingu bezpośredniego, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

i. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych- osoba, której dane osobowe są przetwarzane u Administratora może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

j. Prawo do bycia zapomnianym – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych,
a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. Obowiązek ten powstaje, gdy zachodzi jedna z poniższych sytuacji:

- dane osobowe nie są już Administratorowi niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

- została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

- osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw co do ich przetwarzania;

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

2. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. W celu wykonania przysługujących Państwu praw mogą się Państwo z nami kontaktować drogą tradycyjną na adres siedziby lub drogą komunikacji elektronicznej na adres: biuro@kancelariadaszynska.pl

§ 4
TAJEMNICA ADWOKACKA


1. Zgodnie z art. 6 ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o Adwokaturze dane osobowe przetwarzane przez Administratora, a uzyskane w związku z udzielaniem pomocy prawnej przez adwokata, objęte są tajemnicą adwokacką. Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

2. W zakresie przetwarzania danych pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tajemnicą adwokacką Administrator stosuje się do wskazanych powyżej przepisów dotyczących zachowania tajemnicy zawodowej.

5. Administrator danych nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (art. 14 ust. 5 lit. d) RODO).

 

§ 5 
ZABEZPIECZENIE DANYCH


1. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo udostępnionych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów Ustawy, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie
w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie przez nie zadania.

 

§ 6
PLIKI COOKIES 


1. Podczas odwiedzin przez Użytkownika strony Kancelarii system serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.

2. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania.

3. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.

4. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

5. Administrator informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

6. W ramach serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
a) pliki cookies przechowujące identyfikator sesji (niezbędny do przechowania informacji o logowaniu, uzupełnianiu formularza);

b) count – pliki cookie odpowiadające za rejestrację ilości odwiedzin na stronie;
c) NID, PREF – Google Maps, pliki cookie  dostarczający interaktywne rozwiązania w zakresie map, które umożliwia podmiotom publikującym treści na dołączanie do ich stron dopasowanych do sytuacji interaktywnych map,

d) cookie wtyczki WordPress WP-SpamFree – pliki cookie zapobiegające wysyłaniu spamu poprzez formularz do komentarzy;

e) w3tc_referrer – cookie wtyczki WordPress Total Cache przeznaczona do zwiększenia wydajności witryny;

f) Cookie Google Analytics;

g) cookie dotyczące ustawień okna przeglądarki;

h) cookie używane do zmiany wyglądu witryny na wysoki kontrast.

7. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

b) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl

c) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html

e) Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

8. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy powyżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami.

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Kancelaria adwokacka
adw. Natalia Daszyńska

ul. Terespolska 15 lok. 10, 03- 813 Warszawa

telefon + 48 602 795 189

biuro@kancelariadaszynska.pl

location_icon ODWIEDŹ NAS!